Dagsorden for Smøl Landsbylaugs møde, den 14/8 2017 kl. 19.30 hos Sussie.
La nds byla uge t fo r S møl
.
Best y rel ses mød e
mandag den 1 4 /8
20 1
7
kl
. 1 9
.
3
0
hos
Sussi e
.
Dag sorden:
1.
Godke ndel se af r e f er
at f ra
si dst e
bes t yrel ses mød e.
2.
Si den si dst .
a.
Skt . Hans,
f i n af t en med mang e del t ag ere
.
b.
Korpo rat i onssk ydn i ng
med t re h ol d f r a Smøl
.
c.
Be
s øg
på Art ef act i Gl ûks
burg (al t ern at i ve byg g emet od er)
Pow er
t o g as!
d.
Fol ke mød e
.
e.
Ti l skud
f ra Landsb ypul jen t i l bænke ( 13 00 0) og Det l eve nde t eg l værk
(2 00 00 )
.
f .
Det l evende Teg l værk”
.
3.
Ori ent eri ng
.
a.
Nyhedsbl ad/ mød e med b osæt ni ng sk onsul ent en den
2 5 /9
.
b.
Der
s kal l aves en f æl l es udvi kl i ng spl a n f or B roag e rl and
,
Conn
i e har
søg t og f ået g odt 1 00 00 0
kr f ra f ol ket i ng et s
l anddi st ri kt udval g
.
c.
Der
e r op ret t et B r oag er U dvi kl i ng sf orum, l andsb yl aug ene er
endnu
i kke
i nv ol ver et
.
d.
Forsl ag t i l kom mu nal pl anen
.
4.
S
møl t årnet
i ndvi el se
.
5.
Fæl l esmød e
f or l a ndsbyl aug ene
og g eneral f orsa ml i ng
-
hvor og hvo rnår
.
6.
Evt
og
dat o f or
st e mød e
.
Ingeb eth